Nazwa

Rekrutacja 2018/2019

INFORMACJE


Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk na rok szkolny 2018/2019 prowadzone będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na terenie Gminy Pułtusk wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pułtusk urodzone w latach 2012-2015 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Pułtusk mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2016 r. mogą ubiegać się 
o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej zgodnie z harmonogramem: 
 

od dnia

do dnia 

Etap rekrutacji/czynność rodzica/prawnego opiekuna

26 luty

2 marca

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego roku szkolnym 2018/2019.

5 marca 

 

30 marca

 

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

3 kwietnia 

9 kwietnia

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

10 kwietnia

 

Opublikowanie w przedszkolach i szkołach podstawowych list kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

11 kwietnia 

20 kwietnia

 

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do  przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

23 kwietnia

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające 

23 maja

 

4 czerwca

 

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

5 czerwca 

7 czerwca 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

8 czerwca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. 

11 czerwca

15 czerwca

 

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
do  przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

18 czerwca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym.
W terminie 5 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
  • zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata ;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objecie kandydata pieczą zastępczą.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017 r.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje 
do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
do przedszkola/szkoły.
 
DOKUMENTY


Zgodnie z kalendarzem rekrutacji do 30 marca 2018r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

DOKUMENTY DO POBRANIA:
 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019
 2. Informacja o spełnieniu kryteriów
 3. zał. 1 oświadczenie o zatrudnieniu
 4. zał. 2 oświadczenie o uczęszczaniu  rodzeństwa do szkoły w pobliżu
 5. zał. 3 oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola
 6. zał. 4 oświadczenie o braku zatrudnienia
 7. zał. 5 oświadczenie o samotnym wychowywaniu
 8. zał. 6 oświadczenie o wielodzietności
100firm