Nazwa

WAŻNE INFORMACJE W CZASIE PANDEMII DLA RODZICÓW!!!

DRODZY RODZICE!

Od dnia 11 maja 2020 r. ponownie uruchamiamy działalność przedszkola. Rodziców zainteresowanych pobytem dziecka w przedszkolu prosimy o kontakt:

e-mail przedszkola - pm5@pultusk.pl

telefon - 23 692 52 04
             kom. 510 262 673


w szczególnych przypadkach kontakt osobisty.

PROSIMY RODZICÓW O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZARZĄDZENIANMI DOTYCZACYMI FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W CZASIE PANDEMII

ZARZĄDZENIE nr 9/2020
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji bezpieczeństwa podczas działalności przedszkola w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z Covid-19”.
 
Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi do 3 lat; zarządzam, co następuje:
§ 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„ 2. W celu zachowania bezpieczeństwa i profilaktyki zachorowań na choroby zakaźne (w tym szczególności Covid-19) w okresie obowiązywania stanu epidemicznego i wprowadzonych przez MEN ograniczeń w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych ustala się liczebność grupy przedszkolnej na 16 dzieci ( dotychczas 12).
3. Liczebność grupy ustala dyrektor placówki po konsultacji z organem prowadzącym placówkę, ale nie może być większa jak 18 dzieci.”
                                        Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku

ZARZĄDZENIE nr 8/2020
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku
z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa podczas działalności przedszkola w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z Covid-19”
Na podstawie:
1. art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. z zm.);
2. art. 28 stawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.);
3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.);
4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780);
5. art. 6 i art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
6. wytycznych epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi do 3 lat; zarządzam, co następuje:
§ 1
W związku z decyzją o uruchomieniu przedszkoli od 06 maja 2020 r. w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w placówce Dyrektor Przedszkola Miejskiego wprowadza w życie „Instrukcję bezpieczeństwa podczas działalności przedszkola w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19”, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
W celu usprawnienia uruchomienia grup przedszkolnych oraz w celu ustalenia pierwszeństwa przy przyjęciach do przedszkola zgodnie z wytycznymi MEN wprowadza się wzór oświadczenia dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do placówki, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
1. Z zarządzeniem zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy Przedszkola.
2. Zarządzenie udostępnia się wszystkim rodzicom, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do placówki w funkcjonującym stanie epidemicznym.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola i specjaliście ds. BHP.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 8/2020
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku
z dnia 05 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia: „Instrukcji bezpieczeństwa podczas działalności przedszkoli w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z Covid-19”
„INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLI W SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19”
§1
Wstęp
Mając na uwadze konieczność:
1. zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu w placówce w sytuacji obowiązującego stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania w placówce zasady, obowiązki obejmujące wszystkie strony organizacji i realizacji procesu opiekuńczego,
2. ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych w ważnych celach publicznych,
3. ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażeni na pozbawienie ich praw, wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad ( paragraf 1-7)-regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dziecka w placówce w trakcie zagrożenia epidemicznego związanego z Covid-19.
§2
Organizacja opieki w placówce
1. Do pracy w grupach w, miarę możliwości, są przyporządkowani stali opiekunowie.
2. W celu zachowania bezpieczeństwa i profilaktyki zachorowań na choroby zakaźne (w tym szczególności Covid-19) w okresie obowiązywania stanu epidemicznego i wprowadzonych przez MEN ograniczeń w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych ustala się liczebność grupy przedszkolnej na 12 dzieci.
3. Liczebność grupy ustala dyrektor placówki po konsultacji z organem prowadzącym placówkę, ale nie może być większa jak 14 dzieci.
4. Dzieci z tej samej rodziny uczęszczające do przedszkola przebywają niezależnie od wieku w tej samej grupie.
5. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m² na dziecko i każdego opiekuna.
6. Sale, w których przebywają dzieci powinny być min. raz na godzinę wietrzone, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
7. Z sali powinny być usunięte przedmioty i sprzęty, które nie mogą być w skuteczny sposób uprane lub zdezynfekowane np.: pluszowe zabawki.
8. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
9. Organizacja pracy powinna wykluczać spotykanie się ze sobą grup dlatego zapewnia się różne godziny przyjmowania dzieci do placówki do poszczególnych grup.
10. Opiekunowie podczas wykonywania obowiązków służbowych powinni zachowywać między sobą dystans społeczny min. 1,5 m.
11. Rodzice i uprawnieni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.2 m.
12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic na 15m² przestrzeni.
13. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
14. Dziecko do placówki jest przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
15. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno jest przyprowadzać dziecka do placówki.
16. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce tylko do osób zdrowych i do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tych osób:
a) osłona nosa i ust,
b) rękawiczki jednorazowe,
c) dezynfekcja rąk.
17. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
18. Placówka powinna zostać wyposażona w min. 2 termometry bezdotykowe .
19. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
20. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
21. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.
22. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
23. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np.: spacer do parku).
24. Pierwszeństwo w przyjęciach dzieci do placówki w okresie epidemicznym zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej mają:
a) rodzice dzieci, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (praca zdalna);
b) pracowników systemu ochrony zdrowia,
c) służb mundurowych,
d) pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
e) pracownicy realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
25. Rodzic ubiegający się o przyjęcie do przedszkola w okresie epidemicznym przy ograniczonej liczbie dzieci w grupie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia, w którym m.in. wyraża zgodę na pomiary temperatury u swojego dziecka.
26. Przedszkole w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach odpowiadających potrzebom rodziców .
27. Przyprowadzenie dzieci do przedszkola następuje w godzinach:
a) grupa pierwsza 6.30-8.30
b) grupa druga 6.30-8.30
28. Odbiór dziecka z przedszkola następuje w godzinach:
a) grupa pierwsza-16.00-16.25
b) grupa druga- 16.00-16.25
29. W celu kontroli wejść/wyjść do i z budynku placówki wyznaczono następujące wejścia do budynku:
a) wejście nr 1 oznaczone kolorem żółtym do budynku od strony placu zabaw przeznaczone dla dzieci przebywających w salach na pierwszym piętrze ;
b) wejście nr 2 oznaczone kolorem czerwonym do budynku wejście główne przeznaczone dla dzieci przebywających w salach na parterze.
30. Na bramkach wejściowych prowadzących do budynku umieszone zostały oznaczenia informacyjne w odpowiednim kolorze, wskazujące kierunek do wejścia, o których mowa jest w pkt 9.
31. Placówka zabezpiecza min. jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może przebywać dziecko z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką nauczyciela do czasu przejęcia opieki nad dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne.
32. Izolatorium może być wykorzystane przez pracownika placówki, który otrzymał zalecenie izolacji od Dyrektora placówki w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.
33. Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
34. Pomieszczenia przedszkola udostępnia się dzieciom i pracownikom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych.
35. Plac zabaw znajdujący się na terenie placówki udostępnia się dla dzieci i pracowników przedszkola pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
36. Na czas trwania stanu epidemicznego:
a) wyłącza się możliwość organizacji wyjść i wycieczek,
b) nie zaprasza gości, rodziców i osób trzecich do grup przedszkolnych.
37. Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa Dyrektor placówki i wydaje w tej mierze odrębne indywidualne poleceniach służbowe.
38. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji w placówce zostały udostępnione w każdym z pomieszczeń preparaty dezynfekujące do stosowania, których są zobowiązani wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci, rodzice dzieci jak i osoby trzecie.
39. Poruszanie się po terenie placówki ograniczonej jest do wyznaczonych i oznakowanych stref.
40. Na terenie przedszkola w tym placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci uczęszczające do placówki, pracownicy i rodzice w określonych przez Dyrektora placówki godzinach.
41. Rodzice i osoby trzecie mogą przebywać czasowo w strefie drogi do wejścia, wejścia, wyjścia i drogi do wyjścia terenu placówki.
42. Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest oznaczona strefa przy oznakowanym wejściu/wyjściu do i z budynku.
43. W strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych wg harmonogramu pracowników placówki.
44. W wyznaczonej strefie wejściowej/wyjściowej:
a) może przebywać jeden z rodziców z dzieckiem oraz upoważnieni pracownicy placówki,
b) znajdują się środki dezynfekujące dostępne dla każdej osoby,
c) znajduje się apteczka pierwszej pomocy,
d) środki ochrony indywidualnej,
e) znajduje się środek łączności,
f) znajduje się wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych do: służb ratowniczych, dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę i organów sanitarno-epidemiologicznych,
g) skrzynka na komunikaty, korespondencję itp.,
h) zamykany pojemnik na środki ochrony indywidualnej.
i) wejście do sekretariatu od strony parkingu oznaczono kolorem niebieskim
44. Wejście do sekretariatu oznaczone kolorem niebieskim od strony parkingu.
§3
Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia
1. Na podstawie wyrażonej w oświadczeniu rodziców dzieci (Załącznik nr 2 do Zarządzenia) zgody, dokonywana jest przez pracowników placówki kontrola temperatury dziecka i sprawdzenie poprzez obserwację jego stanu dyspozycji zdrowotnej.
2. Jeżeli wynik kontroli zdrowia dziecka w ocenie pracownika (np.: podwyższona/wysoka temperatura powyżej +37,5°, duszności, kichanie, kaszel itp.) zostaje:
a) podczas przyjęcia dziecka do placówki uniemożliwione jego przyjęcie do placówki, a następnie o decyzji odmownej informuje się Dyrektora placówki i odnotowuje się ten fakt w rejestrze uwag,
b) podczas pobytu dziecka w placówce fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza nauczyciel Dyrektorowi placówki, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku opiekuna. Po umieszczeniu dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka informowani są niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie, a w razie konieczności służby ratownicze, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący placówkę.
3. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do placówki do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy:
a) nastąpiła odmowa przyjęcia dziecka do placówki w momencie wstępnej kontroli podczas przejmowania opieki nad dzieckiem;
b) umieszczenia dziecka w izolatorium, wezwania rodziców i służb medycznych w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,
c) poinformowania placówki przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze epidemiologicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną chorobę.
4. Dyrektor w momencie stwierdzenia u jednego z dzieci z grupy zagrożenia epidemiologicznego:
a) zawiesza funkcjonowanie grupy przedszkolnej lub placówki,
b) zgłasza stwierdzone zagrożenie służbom sanitarno-epidemiologicznym,
c) zgłasza stwierdzone zagrożenie organowi prowadzącemu placówkę,
d) ustala w postępowaniu wewnętrznym identyfikując możliwy krąg oddziaływania zakażeń,
e) rozpoczyna proces kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń placówki,
f) poddaje się innym decyzjom organu sanitarno-epidemiologicznego, organu prowadzącego placówkę i przekazuje te decyzje rodzicom i pracownikom placówki.
5. Dyrektor w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego u pracownika (podwyższona temperatura-mierzona przy wejściu do przedszkola), zleceniobiorcy, stażysty lub dostawcy usług:
a) przeprowadza wewnętrzne postepowanie wyjaśniające identyfikując możliwy krąg możliwych zakażeń,
b) informuje niezwłocznie organy sanitarno-epidemiologiczne,
c) informuje niezwłocznie pracowników, zleceniobiorców, stażystów i dostawców usług o stwierdzonym zagrożeniu informując o fakcie zgłoszenia sprawy do organów sanitarno-epidemiologicznych,
d) zawiesza działalność komórki organizacyjnej lub całej placówki.
6. Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do placówki lub członek jego najbliższej rodziny zostali: objęci nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia zawiesza w obowiązkach pracowników mających kontakt z dzieckiem i wydaje inne zalecenia wydane przez organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
7. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną Dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.
§4
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przed wejściem do budynku placówka:
a) zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do budynku,
b) umożliwia skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk,
c) egzekwuje obowiązek dezynfekcji rąk przez dzieci, rodziców/opiekunów i osoby trzecie,
d) egzekwuje obowiązek zakrywania ust i nosa.
2. Placówka umożliwia regularność mycia rąk wodą i mydłem oraz dopilnowuje, aby robiły to dzieci, szczególności po:
a) przyjściu do podmiotu,
b) przed jedzeniem,
c) po skorzystaniu z toalety,
d) po powrocie z placu zabaw/sali gimnastycznej/boiska.
3. Placówka wprowadza stały monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych w tym szczególności: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, parapetów, blatów, półek, powierzchni stolików, krzeseł, włączników, klawiatury komputera, powierzchni sprzętu i pomocy dydaktycznych. W celu prawidłowego wykonania prac porządkowych Dyrektor placówki sporządza harmonogram i wydaje indywidualne polecenia. Zabawki zdezynfekowane w grupie przedszkolnej stoją na półkach. Po zakończonej zabawie dziecko każdorazowo odkłada zabawkę do pojemnika/worka przeznaczonego na brudne zabawki, które na bieżąco są dezynfekowane w oddzielnym pomieszczeniu przez woźną oddziałową.
4. Czynności dezynfekujące w pomieszczeniach przedszkola, na placu zabaw są wykonywane:
a) wg zaleceń producenta,
b) w trakcie nieobecności dzieci w pomieszczeniu z uwzględnieniem obowiązku wywietrzenia pomieszczenia przed wejściem do niego dzieci i ich opiekunów tak, by nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
c) w trakcie nieobecności dzieci i opiekunów w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw.
5. Pracownicy placówki sprawujący opiekę nad dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się:
a) rękawiczki ochronne,
b) maseczki na usta i nos,
c) fartuchy z długim rękawem używane w trakcie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci i sprawowania indywidualnej opieki na dzieckiem umieszczonym w izolatorium.
6. W ramach edukacji związanej z właściwym wykonywaniem zabiegów mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.
7. Toalety i umywalnie dezynfekowane są na bieżąco.
8. W obszarze magazynu żywnościowego, kuchni, stołówki obowiązują wytyczne dotyczące GHP, GMP i systemu jakości HACCP.
9. Podczas zamawiania produktów spożywczych należy:
a) zwrócić uwagę by były szczelnie opakowane - co umożliwi ich zewnętrzną dezynfekcję,
b) zamawiać produkty spożywcze we właściwych terminach przydatności do spożycia,
c) produkty spożywcze powinny w miarę możliwości posiadać oznaczenie partii towaru, normy, certyfikaty jakościowe opakowań i produktów.
10. Kontakt z dostawcami usług w tym szczególności żywności wymaga:
a) wyznaczenia oddzielnego wejścia dla dostaw i strefy przejęcia dostawy,
b) stosowania środków ochrony indywidualnej w trakcie procesu dostawy,
c) monitorowania stanu zdrowia dostawcy,
d) przejmowania opakowań bez uszkodzeń,
e) przyjmowania produktów z zachowaniem łańcucha chłodniczego,
f) przejmowania dokumentacji w opakowaniu (koszulka) co pozwala na odczyt i dezynfekcję
g) zgłaszania wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie Dyrektorowi placówki.
§5
Pobyt dzieci w placówce
1. Dzieci do 4 lat przyprowadzane do przedszkola / oddziału przedszkolnego przez rodziców/opiekunów nie muszą mieć założonych maseczek.
2. Dzieci powyżej 4 roku życia przyprowadzane są do przedszkola/oddziału przedszkolnego przez rodziców/opiekunów w maseczkach.
3. Dzieci powyżej 4 roku życia posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie, zwalniające ich z obowiązku noszenia maseczek, przyprowadzane do przedszkola mogą być bez maseczek.
4. Przed przejęciem opieki nad dziećmi w strefie wejścia do budynku dokonywana jest codziennie kontrola temperatury i ogólnego stanu zdrowia.
5. Po wstępnej kontroli stanu zdrowia dziecka opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do placówki przejmuje upoważniony pracownik placówki. Opieka nad dzieckiem rozpoczyna się:
a) od przejęcia opieki nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów przy wejściu do budynku,
b) umycia rąk preparatem dezynfekującym pod nadzorem opiekuna,
c) wytarcie butów na specjalnej macie znajdującej się przy wejściu do budynku,
d) udania się do szatni celem przebrania się,
e) ponownej dezynfekcji rak przez dziecko i pracownika placówki,
f) doprowadzenia do sali grupy przedszkolnej.
6. Zajęcia i opieka w sali grupy odbywa się na dotychczasowych warunkach z zachowaniem, jeżeli jest to możliwe, dystansu między dziećmi i opiekunami.
7. Dzieci przebywające w grupie przedszkolnej oraz na wewnętrznym placu zabaw nie są zobowiązane do noszenia maseczek i innych środków ochrony indywidualnej.
8. Dzieci mogą korzystać ze sprzętu znajdującego się na placu zabaw z wyłączeniem piaskownic.
9. Dzieci nie mogą korzystać z wyjść i wycieczek
10. Zabroniony jest osobisty kontakt z osobami trzecimi dzieci uczęszczających do placówki.
11. Dzieci pozostające pod opieką placówki korzystają z: pomieszczeń, sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych, ale z ograniczeniem możliwości przynoszenia do przedszkola zabawek własnych i wynoszenia zabawek z placówki.
12. Ubrania dzieci, w których dziecko uczęszcza do placówki musi być codziennie przez rodziców prane.
13. Przynoszone do placówki zestawy ubrań zastępczych powinny być szczelnie opakowane.
14. Placówka winna być niezwłocznie informowana przez rodziców o niedyspozycjach zdrowotnych dziecka.
15. Nie dopuszcza się podawania jakichkolwiek leków dzieciom uczęszczającym do placówki na prośbę rodziców.
16. Podawanie leków jest możliwe jedynie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego i przeszkoleniu personelu placówki.
§6
Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
1. Dyrektor placówki zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb dzieci, pracowników przedszkola / grup przedszkolnych i osób trzecich, które wykażą interes pobytu i załatwiania spraw w placówce.
2. Pracownicy przedszkola / grupy przedszkolnej przejmujący opiekę nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów zobowiązani są zachować dystans min. 2 m i nosić maseczki ochronne.
3. Pracownik po przebraniu dziecka w szatni i po dezynfekcji rąk swoich oraz dziecka, prowadzi je do sali grupy.
4. Nauczyciele i pracownicy obsługi podejmujący pracę w grupie przedszkolnej nie są zobowiązani do noszenia maseczek i innych środków ochrony indywidualnej.
5. Pracownicy przedszkola przekazujący dziecko rodzicom/prawnym opiekunom zobowiązani są zachować dystans min. 2 m i nosić w tym momencie maseczki ochronne.
6. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej.
§7
Dodatkowe obowiązki nauczycieli
1. Nauczyciel, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
a) wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone i odnotowuje ten fakt w dokumentacji,
b) nie organizuje wyjść poza teren placówki i wycieczek,
c) usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np.: pluszowe zabawki,
d) jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np.: piłki, skakanki, obręcze, powinien je systematycznie dezynfekować,
e) wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzi gimnastykę przy otwartych oknach,
f) zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
g) organizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypomina i daje przykład,
h) unika (jeżeli to możliwe) organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu np.: dzieci podczas posiłków rozsadzić w większej odległości od siebie.
2. Zgłaszać bezpośrednio dyrektorowi placówki wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, rodziców / upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.
3. Podczas pracy w grupie przedszkolnej opiekunowie powinni względem siebie i względem dzieci w miarę możliwości powinni przebywać w oddaleniu 1,5 m.
§8
Obowiązki rodziców
1. Rodzice przyprowadzają do placówki dzieci tylko zdrowe.
2. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun musi być zdrowy.
3. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.
4. Przed wyjściem dziecka z domu do przedszkola rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
5. Przed wyjściem z domu rodzicie i dzieci od 4 roku w przestrzeni publicznej zakładają maseczki.
6. Przestrzeń parkingu placówki należy traktować jako przestrzeń publiczną co powoduje konieczność noszenia maseczki i zachowanie oddalenia min. 2 m.
7. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie placówki dziecko do placówki przyprowadzane jest przez jednego rodzica/opiekuna.
8. Dziecko przyprowadzane jest do wyznaczonej przez Dyrektora placówki strefy z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 metrów od innych rodziców przyprowadzających dzieci do placówki. W strefie tej opiekę nad dziećmi przejmują pracownicy przedszkola.
9. Rodzice dzieci przyprowadzający dzieci do przedszkola przestrzegają obowiązku poruszania się w oznakowanych strefach z zastrzeżeniem.
10. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzenia i odbioru dziecka z placówki;
11. W sytuacjach nadzwyczajnych dyrektor placówki dopuszcza możliwość pisemnego upoważnienia innej niż rodzice pełnoletniej osoby do przyprowadzenia i odbioru dziecka z placówki.
12. Rodzice lub upoważniony opiekun zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w placówce w celu przejęcia opieki nad dzieckiem w sytuacji złego samopoczucia dziecka i konieczności poddana dziecka diagnostyce medycznej.
13. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania placówki o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, działaniach diagnostycznych związanych z wykonaniem testów na obecność Covid-19.
14. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi placówki, a w przypadku braku kontaktu z dyrektorem do sekretariatu placówki.
15. Przez czas oczekiwania na:
a) zakończenie nadzoru epidemicznego,
b) zakończenie kwarantanny,
c) zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid-1 dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku
100firm