Nazwa

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego Nr 5  w Pułtusku
na lata 2010/2013r.
 
Podstawa prawna:
Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ).
- Statutu Przedszkola uchwalonego przez Radę Pedagogiczną.
Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe, bazowe i finansowe przedszkola.
 
Wizja przedszkola
„Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.
Robert Fulghum
Takim przedszkolem chcemy być, aby nasi wychowankowie mogli wspominać naszą placówkę po latach.
 
Misja przedszkola
Nasze przedszkole:
1. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
2. Prowadzi edukację proekologiczną i prozdrowotną – wyrabia nawyki higieniczne, zdrowotne i ekologiczne.
3. Wzmacnia więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.
4. Troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka.
5. Zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym, emocjonalnym i poznawczym.
6. Zapewnia realizację potrzeby bezpieczeństwa, miłości, przynależności, aktywności poznawczej oraz rozwój poprzez zabawę i ruch.
7. Wyposaża w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwalają sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
8. Oferuje atrakcyjne zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka.
9. Integruje oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego i przedszkola.
10. Umożliwia rozwój zawodowy swoim pracownikom.
 
Informacja o przedszkolu
            Przedszkole Miejskie Nr 5, zostało powołane 1 września 1978 roku. Mieści się ono w budynku murowanym, jednopiętrowym przy ulicy 17 Stycznia 6, przed którym jest plac gier i zabaw dla dzieci wyposażony w sprzęt do ćwiczeń i zabaw ruchowych. Na parterze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, szatnia, dwie sale. Na piętrze są trzy sale zabaw, kuchnia, zaplecze kuchenne.
Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gir, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy, itp.
Kadrę pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 5 stanowi: 7 nauczycielek, 4 pracowników administracji, 11 pracowników obsługi.
Wykształcenie kadry pedagogicznej: 5 nauczycielek dyplomowanych z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 2 nauczycielki mianowane z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. Zatrudniony jest również nauczyciel logopeda .
Do przedszkola uczęszcza obecnie  138  dzieci. Pięć grup dzieci w wieku od 3 – 6 lat mieści się w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5, natomiast 1 grupa dzieci 5 letnich w budynku Żłobka Miejskiego w Pułtusku.
Przedszkole czynne jest w godzinach 7.30 – 13.00.
 
Rola nauczyciela – wychowawcy
            Podstawowym zadaniem nauczyciela w naszym przedszkolu jest wspomaganie samodzielnych wysiłków wychowanków, wnikliwa i systematyczna obserwacja podopiecznych i ich działań. Nauczyciel powinien dostrzec, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, jak również rozbudzać u niego atmosferę pracy, motywować do samodzielnego i indywidualnego działania. Nauczyciel i wszyscy pracownicy przedszkola tworzą klimat sprzyjający rozwojowi dziecka: miłości, akceptacji, bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku.
Najważniejszym celem jest dążenie do tego, aby przedszkole było dla dzieci „drugim domem”.
 Cele główne
1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
- Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa.
- Przedszkole systematycznie bada poziom zadowolenia dzieci, rodziców i pracowników z pracy przedszkola w celu weryfikowania jakości i ciągłego jej podnoszenia.
2. Procesy zachodzące w przedszkolu
- Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w placówce koncepcji pracy.
- Przedszkole dba o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
- Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
- Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
- Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
4. Zarządzanie przedszkolem
- Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją.
- Zapewnienie optymalnych warunków do realizacji wizji i misji, a tym samym do zdrowego i bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.
 
Cele szczegółowe
1. Stworzenie optymalnych warunków do wspierania i realizacji wizji i misji przedszkola.
2. Współdziałanie z rodzicami we wszystkich obszarach pracy i działalności przedszkola.
3.Systematyczne podwyższanie przez kadrę przedszkola swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie zakresu kompetencji.
4. Zwiększenie skuteczności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz w przeprowadzaniu i opracowywaniu innowacji i eksperymentów.
5. Stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem przy aktywnym udziale rodziców.
6. Wypracowanie metod pracy z dzieckiem zdolnym.
7. Wzbogacanie przeżyć i wyobraźni, kształtowanie twórczej postawy w kontaktach z otoczeniem, sztuką i przyrodą.
8. Organizowanie akcji charytatywnych celem kształcenia u dzieci wrażliwości i empatii.
9. Wypracowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkola.
10. Systematyczne wzbogacanie bazy przedszkola.
 
Kryteria sukcesu, oczekiwane efekty
1. Przedszkole pracuje w oparciu o koncepcję pracy, która jest znana wszystkim pracownikom i rodzicom i dzięki temu wszyscy mają świadomość funkcjonowania, specyfiki naszej placówki.
2. Zwiększy się gwarancja zabawy i pracy w warunkach pełnego bezpieczeństwa.
3. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy i imprezach.
4. Oferta edukacyjna przedszkola będzie na bieżąco weryfikowana i modyfikowana.
5. Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych przez nauczycieli oraz do efektywniejszej współpracy zespołowej.
6. Wszystkie dzieci opuszczające nasze przedszkole będą miały ukształtowane dobre nawyki żywieniowe i przyzwyczajenia warunkujące im zdrową i bezpieczną zabawę.
7. Dzieci opuszczające mury naszego przedszkola będą emocjonalnie dojrzałe ( na miarę swoich możliwości ) do podjęcia nauki w szkole a ich postawa i zachowanie będą odpowiadać wartościom i normom ogólnie przyjętym jako pozytywne.
8. Wzrośnie aktywność dzieci w zakresie przejawiania zainteresowań światem przyrody i ekologią.
9.Wzrośnie efektywność pracy z dziećmi o zwiększonych potrzebach edukacyjnych.
 
10.Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki itp. będzie systematycznie uzupełniane, a nauczyciele będą bezpośrednio zaangażowani w te działania.
11. Stan techniczny i estetyczny budynku, oraz terenu wokół przedszkola będzie systematycznie poprawiany.
Model absolwenta
 
1.      Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i życiu dorosłym.
2.      Przestrzega reguł i zasad współżycia w grupie.
3.      Jest wytrwały i cierpliwy.
4.      Dba o zdrowy styl życia.
5.      Jest sprawny fizycznie.
6.      Przestrzega zasad bezpieczeństwa.
7.      Potrafi obcować ze sztuką, muzyką i plastyką.
8.      Szanuje tradycje i symbole narodowe.
 
Dziecko ma prawo
- wyrażania swojego zdania,
- nielogicznego postępowania bez konieczności uzasadniania,
- samodzielnego podejmowania decyzji,
- indywidualnego i własnego tempa rozwoju,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
- pomocy ze strony dorosłych,
-popełniania błędów,
- odnoszenia sukcesów,
- zmiany zdania,
- nauki, informacji, badania i eksperymentowania.
 
Dziecko ma obowiązek
- używać form grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych,
- dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
- starać się dbać o porządek w swoim otoczeniu,
- przestrzegać zasad współżycia w grupie, a w szczególności:
- okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
- szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
- wykazywać się empatią, zrozumieniem i wyrozumiałością.
 
Metody i formy pracy
W codziennej pracy z naszymi dziećmi nauczycielki organizują proces wychowawczo – dydaktyczny i opiekuńczy dziecka, zaspakajają jego potrzeby i zapewniają mu dobrą zabawę integrują różnorodne, sprawdzone w pedagogice przedszkolnej metody:
- czynne ( metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń );
- słowne ( rozmowy, opowiadania, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa );
- percepcyjne ( obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki ).
 
Metody wspomagające
1. „Metoda Dobrego Startu ‘Marty Bogdanowicz –metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania
3. Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
4. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 
Podstawowe formy działalności wychowawczo – dydaktycznej przedszkola to:
- zabawa,
- stałe zajęcia z dziećmi w rytmie dnia, tygodnia, miesiąca prowadzone przez nauczyciela – najczęściej z całą grupą bądź w zespołach,
- zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach bądź indywidualnie,
- zajęcia wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami lub trudnościami rozwojowymi – najczęściej indywidualnie,
- spacery, wycieczki,
- imprezy i uroczystości przedszkolne.
Jednak najważniejszą formą aktywnością dziecka jest zabawa, która jest dominująca w pracy naszego przedszkola. Wynika to z przeświadczenia, że dziecko powinno uczyć się – bawiąc i bawić się – ucząc. Oznacza to, że proces nauczania powinien być związany z zabawą.
Poprzez zabawę:
- dostarczamy dziecku Widzy o samym sobie i otaczającej rzeczywistości,
- wyrabiamy szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości,
- kształtujemy umiejętność radzenia sobie z emocjami,
- uczymy dzieci umiejętności porozumiewania się z innymi,
- uczymy pracy w zespole,
- przygotowujemy do świadomego podejmowania decyzji oraz niezależnego myślenia,
- uczymy radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów itp.
Nasze dzieci przejawiają najczęściej swą aktywność w zabawach: ruchowych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, tematycznych, dydaktycznych, badawczych itp.
 
Programy realizowane w przedszkolu
1. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” – Wiesławy Żaby –Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej
2. „ Kocham dobrego Boga” AZ – 0-01/10 ( program ogólnopolski)
3. „ W radości dzieci Bożych” AZ – 0 – 04/3
Programy dodatkowe- wspierające:
1.Program adaptacyjny „Łagodny start”
2. Program wychowawczy
3. Program profilaktyczny
4. Program edukacyjny rozwijający inteligencję emocjonalną i umiejętności społeczne
           „ Z uczuciami o uczuciach”
5.Program edukacyjny rozwijający zainteresowania literaturą dziecięcą „ Piątka czyta dzieciom”
6.Program edukacyjny poszerzający problematykę europejską  „ Przedszkolak Europejczykiem”
7. Program autorski wychowania regionalnego „ Pułtusk i okolice – moje Kurpie”
8. Program edukacyjny „ Rodzina jest najważniejsza na świecie” w ramach ogólnopolskiej kampanii „ Postaw na rodzinę” w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku
9. „ Czyste powietrze wokół nas” – wychowania antytytoniowe dla dzieci przedszkolnych
10. „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” Edycja 2012/2013
11. Ogólnopolski program Edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „ Akademia Aquafresh”
 
W ramach świadczenia usług edukacyjnych i ogólno – rozwojowych nasze przedszkole zapewnia dziecku uczestnictwo w:
- zabawach i zajęciach programowych, planowanych i organizowanych przez nauczyciela,
- zabawach muzyczno – ruchowych w ramach rytmiki,
- zajęciach z religii,
- zajęciach logopedycznych
- przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola,
- spotkaniach i imprezach wynikających z rytmu roku: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Andrzejki”, „Mikołaj”, „Jasełka”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień Dziecka” itp.
Ponadto przedszkole proponuje dzieciom dodatkowo imprezy, które na stałe weszły w harmonogram organizacji pracy  placówki.
Współpraca z rodzicami
            W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywnie udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.
Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
- dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego,
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb ,wspomagać,
- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod w udzielaniu dziecku pomocy,
- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
- promowanie placówki w środowisku lokalnym.
 
Formy współpracy z rodzicami
- zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
- zebrania grupowe,
- zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
- konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
- prowadzenie kącika dla rodziców, m. in. informacje na temat  realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
- organizację i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców,
- organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,
- włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
- organizację akcji charytatywnych,
- zajęcia dodatkowe.
 
Współpraca ze szkołą
Przedszkole prowadzi systematyczną współpracę z najbliższymi szkołami ( nr3, nr4).
Najważniejszym celem tej współpracy jest zapewnienie dzieciom jak najłagodniejszego przekroczenia progu szkolnego, a także pomoc rodzicom w podjęciu decyzji o wyborze szkoły podstawowej dla swoich dzieci.
W ramach współpracy organizujemy:
- zwiedzanie szkół przez dzieci przedszkolne,
- udział dzieci w lekcjach, zajęciach i konkursach organizowanych przez szkoły,
- badanie losów absolwentów naszego przedszkola.
 
Współpraca z innymi instytucjami
W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z instytucjami na terenie miasta i kraju. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.
Celem współpracy z instytucjami jest:
- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- urozmaicanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
- systematyczne doposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne.
Dalsza praca nad koncepcją:
- każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz koncepcji,
- zmiany w koncepcji będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,
- raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu weryfikacji zapisów w koncepcji,
- wszyscy pracownicy zostają zapoznani z koncepcją i mają prawo do wnoszenia zmian i nowych zapisów w zakresie ich dotyczącym,
- wszyscy rodzice zostają zapoznani z koncepcją na zebraniach grupowych,
- koncepcja zostanie umieszczona w całości na stronie internetowej.
 
Promocja Placówki
Promocja przedszkola jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędnym elementem zarządzania placówką, a jej jakość zależy zarówno od dyrektora, nauczycieli, jak i od pozostałych pracowników. Naszym zdaniem najlepszą promocją dla placówki jest pozytywna opinia wyrażana przez rodziców i przede wszystkim zadowolenie dzieci. Nie mniej jednak nie możemy całkowicie pominąć działań promocyjnych, które obejmują m.in.:
- prezentację przedszkola poprzez stronę internetową,
-prowadzenie kroniki przedszkolnej,
- organizację imprez i uroczystości,
- udział dzieci w imprezach i konkursach organizowanych poza przedszkolem,
- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
- udział w wielu akcjach charytatywnych,
- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów przedszkola przez wszystkich pracowników placówki.
Zamierzenia do dalszej pracy
1. W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
- systematyczna analiza potrzeb dzieci i rodziców,
- możliwości rozszerzenia oferty edukacyjnej,
- fotograficzne dokumentowanie działalności dziecka w przedszkolu,
- planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami,
- opracowanie procedur do pracy z dzieckiem zdolnym,
- adaptacja sali na miejsce imprez i uroczystości.
2. W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
- wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
- zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć.
3. W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
- kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z innymi placówkami,
- kontynuowanie i rozszerzanie udziału  w konkursach ogólnopolskich,
- kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu  bliższego poznania dorobku kulturowego regionu.
 
 
100firm