Nazwa

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W PUŁTUSKU
 

Podstawa prawna:

1. Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i

2245 oraz z 2019 r. poz. 730)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,

1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i

niepublicznych szkołach i placówkach.

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz.

1133)

5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

6. Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku.
 

W Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku obowiązują następujące procedury:

I. PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

II. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z

przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub innych

środków odurzających.

III. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

IV. PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców

rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

V. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku

nieszczęśliwy wypadek

VI. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle

chore

VII. PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek

poza teren przedszkola

VIII. PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Cel główny

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w

Pułtusku znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka

objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały

personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur

1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej

przedszkola

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach

organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w

przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor

placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany

nie mogą być sprzeczne z prawem.

Procedury wchodzą w życie z dniem 29 maja 2019 r.
 

I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają

rodzice/prawni opiekunowie.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi co oznacza, że zobowiązani są

wprowadzić dziecko do Sali. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola

nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do

sali.

4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na

wnoszone przez dziecko ( zabawki i przedmioty) – czy są one bezpieczne i nie

stwarzają zagrożenia.

5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko

zdrowe i czyste.

6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest

ono zdrowe.

7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do

przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w

grupie z dziećmi zdrowymi. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać

nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji

wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka

wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia

dziecka do grupy.

9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka

wyłącznie w formie pisemnej potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim i udzielania

wyczerpujących informacji na ten temat.

10. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 9:00 lub w dowolnym czasie

(jeżeli wystąpi wyjątkowa sytuacja), po uprzednim poinformowaniu o późniejszym

przybyciu dziecka.

11. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko

w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych

opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór

dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy.

12. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci

muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej

grupy wiekowej.

13. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność

danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

14. Jeśli okaże się, że dane są niezgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych

opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

15. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych

opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania

dziecka.

16. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w karcie

zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez

rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.

17. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną

telefonicznie.

18. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez

niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 16, na podstawie upoważnienia

podpisanego przez rodziców.

19. Upoważnienie zawiera zapis: „Od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez

osobę upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na

osobie dającej upoważnienie”.

20. Rodzice/prawni opiekunowie powinni odebrać dziecko z przedszkola do godziny

zadeklarowanej we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 

II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z

przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub innych

środków odurzających

1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.

2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę

upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.

3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru,

dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.

4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja

podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad

określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia

nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.

7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny

– Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz powiadomić rodziców o podjętych działaniach.
 

III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki,

nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

2. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji

rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania

dziecka z przedszkola.

3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel

zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych

opiekunów.

4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:

o podjąć decyzję o oczekiwaniu na rodziców/prawnych opiekunów do momentu

odbioru dziecka z przedszkola,

o zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych

prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi

przedszkola.

6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami

dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa

obowiązującego w przedszkolu.

7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor

zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych

opiekunów o podjętych działaniach.
 

IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców

rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa

rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania

przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym

postanowieniem.

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do

odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna

sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4. W sytuacji, kiedy oboje rodziców wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie

przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców,

wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.
 

V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku

nieszczęśliwy wypadek

Nauczyciel:

1. Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy

przedmedycznej.

2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o

nieszczęśliwym wypadku.

3. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe.

4. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

5. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub

śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku

podejmuje następujące działania:

1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.

2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.

3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka,

inspektora BHP, organ prowadzący, radę rodziców, prokuratora i kuratora oświaty.

2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób

niepowołanych.

3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i

sporządzić protokół powypadkowy.

4. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie

rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.

5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie

państwowego inspektora sanitarnego.
 

VI PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle

chore

1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby

umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.

2. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy

przestrzegać następujących zasad:

o zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego

zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu

leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego

dawkowania,

o wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do

kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków

wziewnych na astmę,

o powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną

dziecka oraz upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,

o na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych

opiekunów, dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie

osoby do podawania leku dziecku z których jedna podaje lek i odnotowuje ten

fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska

dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania, dawki, a druga

nadzoruje w/w czynności: obydwie wyznaczone osoby zobowiązane są

potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez

złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym rejestrem.
 

VII PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek

poza teren przedszkola

Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:

wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,

przestrzega wymogu, aby zabawy organizowane były zgodnie z Regulaminem Placu

Zabaw umieszczonym na budynku przedszkola,

nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu

i przed powrotem do sali.

W przypadku organizowania wycieczki:

Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od

rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują

przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /

informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych,

sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te

informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co

najmniej na 3 dni przed planowaną wycieczką,

zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i

regulaminem wycieczki,

na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej

miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę sprawuje jedna osoba na

15 dzieci,

na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola przy korzystaniu ze środków

lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej 1 osoba na 10 dzieci,

dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i

zainteresowań dzieci,

zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć

dzieci w kamizelki odblaskowe,

w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną

odpowiedzialność za podjęte działania,

bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających

warunków atmosferycznych,

nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej

bezpieczeństwu zdrowia i życia.

Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których

obowiązkiem jest:

znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń

kierownika wycieczki,

stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w

dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a

także tuż po powrocie do przedszkola,

dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,

przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy

zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,

przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach,

zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i

wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

W przypadku wyjścia na spacer:

nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w rejestrze spacerów

i wycieczek,

zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe,

zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,

idzie zawsze od strony ulicy,

dostosowuje trasę do możliwości dzieci,

stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed

powrotem i po powrocie ze spaceru.
 

VIII PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny

pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają

bezpieczeństwu dzieci.

2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:

o mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne

instrukcje i szkolenia,

o znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg

ewakuacyjnych,

o umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki

postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego,

o w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Przedszkola Miejskiego Nr 5 w

Pułtusku.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z Procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w

Pułtusku zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu 28.05.2019 r,

rodzice /opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola w dniu 28.05.2019 r.

Potwierdzenia stanowią – podpisy pracowników w księdze zarządzeń oraz listy z

podpisami rodziców.

2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci

uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru

dzieci.

3. Procedury obowiązują od dnia 29.05.2019 r.

 
100firm