Nazwa

Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
NR 5 WPUŁTUSKU


Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości przez społeczność wychowującą przedszkolaków
oraz rodziców.
 

CEL NADRZĘDNY:
 

Celem głównym Programu Wychowawczego Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
* kształtowanie podstawowych powinności moralnych: życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,
* tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
* rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,
* rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła,
* uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń,
* uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

KRYTERIA SUKCESU:

Dziecko:

1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych , akceptuje ich odrębność
2. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych
4. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności
5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
6. Szanuje wolność innych, cudze zdanie
7. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych
8. Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia
9. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe
10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna
11. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne
12. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej
13. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń
14. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych
15. Zna swoje prawa i obowiązki
16. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość
17. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
18. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy
19. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki
20. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania

Lp. Zadania główne Normy postępowania Zadania szczegółowe
1. Bądź kulturalny używaj form grzecznościowych:
proszę, dziękuję, przepraszam
- nie mów z pełnymi ustami,
- okazuj szacunek dorosłym, starszym osobom,
- pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań (dzień dobry, do widzenia),
- bądź miły dla innych osób (kolegów i dorosłych),
- dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie),
- słuchaj, kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają.
- samodzielne podejmowanieprostych obowiązków w domu i w przedszkolu
- sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka nad swoim zwierzakiem
- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny
- spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi, starszymi
- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam)
- dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postacie z literatury, itp.)
- utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (w sklepie, autobusie, kinie)
- poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
- uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa
- rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir - vivru, stosowanie ich w sytuacjach codziennych
- szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce
-opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki, itp.)
- przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew, krzewów)
2. Bądź koleżeński - zgodnie baw się z kolegami,- szanuj cudzą własność,
- dziel się z innymi tym co masz,
- nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi,
- nie wyrządzaj krzywdy innym,
- nie rób drugiemu, co tobie nie miłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przezywaj),
- pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują
- zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie
- interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
- rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja:
uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenie się nimi)
- uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu
- używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni
- słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom
- wyrabiane nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie dzień dobry, skinienie ręką, itp.)
- sprawianie radości choremu koledze przez: wspólne napisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny
- dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania (rozumienie przeżyć z tym związanych)
- sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków
- opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności 3
3. Kontroluj swoje zachowanie - unikaj krzyku, kłótliwości,
- przestrzegaj zawartych umów, reguł,- oceniaj zachowanie, a nie osoby,
- wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,
- korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,
- ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki,
- wystrzegaj się kłamstwa,
- odróżniaj dobro od zła,
- mów o swoich uczuciach (odczuciach)
ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:
- zgodnego zachowania się podczas zabaw
- kulturalnego włączani się do zabaw kolegów
- korzystania ze sprzętu i zabawek
- mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów
- porozumiewania się umiarkowanym głosem
przestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym np. łazienka, sala
ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów
reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę ?
uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów)
uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych
zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru)
poznawanie wzorców właściwego zachowania (postawa nauczyciela, postacie z literatury)
uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki
poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych
udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury:- rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych- podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań- układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków? rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych ? podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach
włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego określającego samopoczucie dziecka
systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej osoby
uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych 4
4. Dbaj o bezpieczeństwo - nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw
- nie próbuj nieznanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia,
- informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),
- pamiętaj swój adres zamieszkania,
- unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,
- zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,
- nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,
- przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.
- cykliczne spotkania z policjantem:
"Bądź ostrożny na drodze", "Obcy niebezpieczny", "Policjant moim przyjacielem", "Bezpieczna zima', "Bezpieczne wakacje"
- ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach
- przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze otrzymywane od obcych)
- omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości
- zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania
- w toku zajęć scenek rodzajowych, dramy poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań
- poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu
- oglądanie slajdów, filmów o właściwym zachowaniu w ZOO- spotkanie z weterynarzem
- omówienie zachowań zwierząt, gdy:
zwierzę jest zdenerwowane, boi się, gdy jest chore
- rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych- dostarczenie wzorców właściwego zachowania na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki) - Zorganizowanie quizu "Umiem się bezpiecznie poruszać po drodze"
- Konkurs plastyczny "Jak dbam o swoje bezpieczeństwo"
5. Dbaj o swoje zdrowie - nie krzycz, mów umiarkowanym głosem,
- często korzystaj z pobytu na świeżym powietrzu, hartuj swój organizm,
- ubieraj się odpowiednio do temperatury,
- zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,
- pamiętaj o korzystaniu z zabiegów higienicznych,
- zasłaniaj nos i usta przy kichaniu i kasłaniu,
- nie obawiaj się wizyty u lekarza,
- mów o tym, czego się boisz,
- unikaj hałasu.
- Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach (E. Burakowska "Cicho... głośno")
- Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczycielkę (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu)
-Uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody (wykorzystanie pomocy dydaktycznych "Ubieram się sam")
-Kształtowanie nawyku zjadania śniadania
-Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji
-Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów - spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym
-Stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy, itp.)
-uświadamianie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, zajęcia gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne itp.)
-udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia, np. "Wiem wszystko o zdrowiu", "W zdrowym ciele zdrowy duch" oraz ich organizowanie w przedszkolu np. "Biały ząbek"
6. Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe - kultywuj tradycje swojej rodziny
- rozmawiaj z rodzicami o ich pracy- pamiętaj o uroczystościach rodzinnych
- bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz- szanuj język ojczysty i tradycje narodowe- poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta
pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny
-wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach.
-wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny
-prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków, zapraszanie przedstawicieli na zajęcia do przedszkola
-realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów: np. strażaka, policjanta, lekarza, policjanta, nauczyciela
-w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej
-jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna
-zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski
-pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski
 
 
100firm