Nazwa

Regulamin przedszkola

Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 5 w PułtuskuI. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 1


Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.
 

§ 2

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.

§ 3

1. Przedszkole jest czynne w godzinach: 8.00 - 13.00
2. Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 8.00 - 8.30 Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola. W takim przypadku dziecko zjada śniadanie w domu.
3. Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez oboje rodziców.


§ 4

1. Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe.
2. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.
3. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są do przedłożenia nauczycielce zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.


§ 5


Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

§ 6


Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.


II. PRAWA DZIECI§ 7


Dzieci mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej"
3. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
4. Poszanowania godności osobistej.
5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
6. Swobody wyrażania myśli i przekonań
7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.


III. OBOWIĄZKI DZIECI§ 8


Dzieci zobowiązane są do:
1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
3. Szanowania wytworów innych dzieci.
4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
8. Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
9. Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.


IV. PRAWA RODZICÓW§ 9


Rodzice mają prawo do:
1. Poznania treści statutu przedszkola.
2. Pełnej informacji dotyczącej dziecka.
3. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
4. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
5. Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi Przedszkola, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
6. Informacji dotyczących wydatkowania funduszy wpłacanych na rzecz Rady Rodziców.
7. Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców.
8. Współuczestniczenia w życiu przedszkola.


V. OBOWIĄZKI RODZICÓW§ 10


Rodzice zobowiązani są do:
1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
2. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.
3. Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
4. Wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi przedszkola.
5. Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.
6. Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
7. Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 11


Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola i Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.


 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE
 

§ 12


Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

100firm