Nazwa

Regulamin strony internetowej

REGULAMIN PROWADZENIA STRONY INTERNETOWEJ 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5  

W PUŁTUSKU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia serwisu internetowego oraz zasady korzystania przez Użytkowników z informacji ze Strony Internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku zwanej dalej w skrócie Stroną.
 2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w Przedszkolu Miejskim Nr 5  w Pułtusku oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest: Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku, 06-100 Pułtusk zwana dalej Przedszkolem.
 5. Do publikacji na stronie internetowej przyjmuje się materiały i informacje, wynikające ze statutowej działalności przedszkola. 
 6. Strona www.pultusk5.przedszkoleok.pl. pełni rolę wizytówki przedszkola w Internecie oraz nośnika informacji o organizacji przedszkola i bieżących wydarzeniach z życia przedszkola.
 
II. KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY
 1. Zarówno układy treści zawarte na stronie internetowej przedszkola, jak i poszczególne ich części, takie jak teksty, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Korzystanie z treści udostępnianych na stronie internetowej jest bezpłatne.
 3. W przypadku Użytkowania strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, zostanie ona niezwłocznie zamknięta, a w stosunku do osób naruszających powyższe zasady może być wszczęte postępowanie wynikające z przepisów o odpowiedzialności służbowej, dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej.
   
III. ZASADY WSPÓŁTWORZENIA STRONY
 1. Stroną internetową przedszkola zarządzają
  • Administrator – dyrektor przedszkola
  • Osoby upoważnione przez Administratora zwane dalej opiekunami strony.
 2. Osoby zarządzające odpowiadają w szczególności za prowadzenie strony internetowej, aktualizacje danych i estetykę serwisu.
 3. Do zadań opiekunów strony należy:
  • współpraca z Administratorem,
  • okresowe przeglądanie Strony przedszkola,
  • bieżące zamieszczanie na stronie internetowej treści  dotyczących działalności przedszkola,
  • sprawowanie kontroli nad aktualizacją Strony. 
 4. Administrator i opiekunowie strony mają  prawo do korekty językowej                             i stylistycznej przesyłanych bądź przekazywanych do umieszczenia na Stronie materiałów i informacji lub odrzucenia materiałów nie spełniających wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Do obowiązków administratora należy dbanie o prawidłowe działanie serwisu internetowego oraz organizacja techniczna strony, a do obowiązków opiekunów Strony oprawa graficzna, usuwanie nieaktualnych informacji, zamieszczanie  plików, zdjęć, filmów, linków itp.
 6. Do umieszczania treści na Stronie internetowej przedszkola mają prawo tylko osoby posiadające upoważnienie Administratora.
 7. Prawo bezpośredniego dostępu do strony mają:
  • Administrator,
  • Sekretarz przedszkola,
  • Opiekunowie Strony,
 8. Opiekunowie Strony w porozumieniu z Administratorem mają prawo odmowy umieszczenia treści tekstu czy zdjęć, które są niezgodne z działalnością przedszkola.

 

IV. SPOSÓB ADMINISTROWANIA

 1. Strona jest własnością Przedszkola Miejskiego nr 5  w Pułtusku.
 2. Administrator kontroluje i usprawnia właściwe działanie Strony, egzekwuje postanowienia regulaminu. 
 3. Treści zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych i nie mogą być bez zgody Administratora wykorzystane do celów komercyjnych oraz włączane do innych opracowań takich jak np. blogi lub strony internetowe.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści udostępnionych na Stronie  przez jej Użytkowników.
 5. Na Stronie przedszkola nie będą prezentowane materiały nie mieszczące się w ramach tematycznych strony lub nie spełniające oczekiwanego poziomu merytorycznego i technicznego.
 6. W sprawach, o których nie mówi niniejszy regulamin, decydujący głos ma dyrektor przedszkola.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przedszkole dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności                    i odpowiedniej  jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie. 
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres pm5@pultusk.pl.
 3. Przedszkole zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

Regulamin przyjęto Zarządzeniem Dyrektora w dniu 09.04.2018r.

 

  

100firm